Statut

Rozdział I – Postanowienia ogólne.

Art.1. Wspólnota posługuje się na mocy niniejszego statutu nazwą „Rodzina Młodzieży Franciszkańskiej”

Art.2. Rodzina Młodzieży Franciszkańskiej (zwana dalej RMF) jest wspólnotą katolicką ludzi młodych, którzy są  powołani przez Ducha Świętego i z własnej woli wstępują do tej wspólnoty, aby prowadzić życie zgodne z Ewangelią Jezusa Chrystusa w świetle orędzia Świętego Franciszka z Asyżu

Art. 3. Członkowie RMF uważają Ewangelię za dar i normę życia, a regułę Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (określanych dalej mianem FZŚ) przyjmują jako dokument inspirujący wzrost ich własnego powołania chrześcijańskiego i franciszkańskiego

Art.4. RMF należy do Federacji Młodzieży Franciszkańskiej w Polsce.

Art. 5. Siedziba główna RMF znajduje się w Górze świętej Anny, w Domu Pielgrzyma, przy al. Jana Pawła II 7.

Art.6. Zasady formacji i składania przyrzeczeń RMF regulują przepisy partykularne (Aneks 1).

Rozdział II – Cele i środki działania

Art.7. Celem RMF jest formowanie siebie oraz każdego z jej członków. Członkowie wspólnoty niosą pomoc ludziom, szczególnie młodym, w poznaniu i pokochaniu siebie, Boga i bliźniego w duchu franciszkańskim.

Art.8. RMF realizuje swoje cele przez:
a) życie zgodne z Ewangelią, Nauką Kościoła katolickiego i przepisami RMF;
b) propagowanie wiary katolickiej i ideałów franciszkańskich, dla różnych grup i środowisk;
c) kształtowanie świadomego stosunku do stworzenia;
d) organizowanie rekolekcji franciszkańskich dla różnych grup i środowisk;
e) organizowanie dni skupienia i kursów duchowości franciszkańskiej;
f) inicjowanie i pomoc różnym grupom ludzi w podejmowaniu działalności charytatywnej;
g) uczestniczenie w rekolekcjach i spotkaniach RMF;
h) uczestnictwo w życiu Rodziny Franciszkańskiej, szczególnie FZŚ oraz współpracę z innymi stowarzyszeniami, ruchami i instytucjami kościelnymi.

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art.9. RMF składa się z członków zwyczajnych i postulantów.

Art.10.
§ 1. Członkami zwyczajnymi wspólnoty są osoby, które prowadzą życie franciszkańskie w RMF.

§ 2. Członkowie zwyczajni RMF powinni spełniać następujące wymagania:
a) należą do Kościoła Rzymsko-Katolickiego;
b) ukończyli 14 rok życia, ale nieprzekroczyli 30 roku życia;
c) odbyli formację w postulacie i zostali przyjęci przynajmniej na pierwszy stopień formacji.

§ 3. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) uczestniczenia w pełnym życiu i formacji duchowej RMF;
b) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz RMF;
c) do zgłaszania wniosków i uwag oraz podejmowania nowych inicjatyw.

§ 4. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) żyć Ewangelią, czerpiąc inspiracje z Reguły Franciszkańskiego Zakonu Świeckich;
b) brać czynny udział w realizacji celów RMF;
c) szerzyć wiarę katolicką i ideały  franciszkańskie;
d) podporządkować się decyzjom władz RMF.

§ 5. Formacja na danym stopniu trwa od pół roku do dwóch lat, chyba że Zarząd postanowi inaczej.

§ 6. Członkowie wspólnoty co roku odnawiają swoją przynależność do wspólnoty wobec Asystenta Prowincjalnego lub Lokalnego (aneks 4)

Art.11.
§ 1. Postulantami wspólnoty są wszyscy, którzy uczestniczą regularnie w życiu RMF, na tzw. „stopniu zerowym” formacji (zob. Zasady życia RMF – aneks 2) i nie są jeszcze przyjęci na pierwszy stopień formacji.

§ 2. Postulanci wspólnoty mają prawo:
a) uczestniczenia w życiu i formacji duchowej RMF;
b) korzystania z czynnego prawa wyborczego do Zarządu lokalnego;
c) zgłaszania wniosków i uwag oraz podejmowania nowych inicjatyw we współpracy z członkami zwyczajnymi.

§ 3. Postulanci wspólnoty mają obowiązek regularnie uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych.

Art.12.
§ 1. Postulantów przyjmuje Zarząd lokalny bądź prowincjalny.

§ 2. Członkostwo ustaje:
a) po ukończeniu 30 roku życia;
b) przez dobrowolne wystąpienie z RMF;
c) nieodnowienie przynależności do wspólnoty RMF;
d)przez wykluczenie:
1. na podstawie uchwały Zarządu Prowincjalnego;
2. mocą samego prawa (automatycznie) wobec osób:
– zajmujących się handlem narkotykami;
– skazanych prawomocnym wyrokiem sądu;
– będących w karach kościelnych.

Art. 13
§ 1. Członkostwo honorowe, to tytuł, przez nadanie którego, wspólnota pragnie wyrazić swoją wdzięczność wobec tych, którzy szczególnie angażowali się w jej dzieła. Osoby posiadające ten tytuł zapisani są w Księdze Członków Honorowych RMF.

§ 2. Tytuł członka honorowego nadaje Zarząd Prowincjalny RMF.

§ 3. Członkowie honorowi mają prawo DO:
a) udziału w rekolekcjach formacyjnych;
b) udziału w Kapitule z głosem doradczym;
c) otrzymywania korespondencji;
d) łączności modlitewnej (modlitwa wspólnoty w jego intencji);
e) zaangażowania się w działania RMF na równi z członkami zwyczajnymi.

Rozdział IV – Władze RMF

Art. 14.
§ 1. Naczelnymi władzami RMF są:
a) Kapituła Prowincjalna;
b) Rada Prowincjalna;
c) Zarząd Prowincjalny;

§ 2. Kadencja Zarządu i Rady Prowincjalnej trwa 2 lata.

§ 3. W przypadku ustąpienia członka Zarządu Prowincjalnego podczas kadencji, Radzie Prowincjalnej przysługuje OBOWIĄZEK wyboru brakującego członka bez zwoływania kapituły, jednakże liczba członków wybranych do Zarządu nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Art. 15.
§ 1. Kapituła jest najwyższą władzą RMF i może być zwoływana w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

§ 2. Kapituła jest zwoływana przez Zarząd Prowincjalny co roku.

§ 3. Kapituła w trybie nadzwyczajnym może być zwoływana przez Zarząd lub na wniosek zwykłej większości Rady Prowincjalnej RMF

§ 4. Do kompetencji Kapituły należy:
a) uchwalanie zmian Statutu;
b) uchwalanie głównych kierunków działania;
c) wybór Zarządu Prowincjalnego
d) podjęcie uchwały o rozwiązaniu RMF

§ 5. Na Kapitułę zapraszani są wszyscy członkowie wspólnot lokalnych RMF. W wyborach biorą udział członkowie zwyczajni z czynnym prawem głosu. Ze strony Kościoła udział biorą Asystenci Duchowi z czynnym prawem głosu. Z głosem doradczym udział biorą delegaci Regionalnych Rad FZŚ oraz członkowie honorowi.

§ 6. Kapituła podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania. O tym czy głosowanie ma być jawne czy tajne decyduje Kapituła.

§ 7. Kapitułę prowadzi Przewodniczący prowincjalny. Głos czynny i bierny mają wszyscy obecni członkowie zwyczajni RMF. Kapituła może odstąpić od tej zasady, jeśli wymaga tego sytuacja we wspólnocie.

§ 8. Asystent Prowincjalny ma prawo Veta.

Art. 16
§ 1. W skład Zarządu Prowincjalnego RMF wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, oraz Asystent Prowincjalny RMF. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.

§ 2. Do kompetencji Zarządu Prowincjalnego należy:
a) realizowanie uchwał Kapituły;
b) ustalenie planu działania;
c) zwoływanie Kapituły;
d) zwoływanie posiedzeń Rady Prowincjalnej;
e) reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz;
f) wizytacja braterska Wspólnot lokalnych
g) stały kontakt z Radą Narodową Młodzieży Franciszkańskiej
h) organizacja i prowadzenie spotkań prowincjalnych
i) erygowanie i rozwiązywanie wspólnot lokalnych.

§ 3. Do obowiązków członków Zarządu należy:
1. Przewodniczący:
a) reprezentowanie RMF na zewnątrz
b) pomoc w organizacji i w przeprowadzeniu Kapituły Prowincjalnej, Wielkopostnych Dni Skupienia oraz Rekolekcji Formacyjnych;
c) utrzymywanie kontaktu z poszczególnymi wspólnotami RMF
d) zbieranie informacji o działalności poszczególnych wspólnot RMF
e) utrzymywanie kontaktu z Radą Narodową Młodzieży Franciszkańskiej
f) w razie potrzeby wyznaczanie starszego rodzeństwa

2. Zastępca Przewodniczącego:
a)współpraca z Przewodniczącym
b)zastępowanie Przewodniczącego w jego kompetencjach i odpowiedzialności w przypadku nieobecności lub czasowej przeszkody
c)podjęcie funkcji Przewodniczącego, kiedy urząd wakuje
d)nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z FZŚ
e) utrzymywanie kontaktu z osobami z tytułem członka honorowego

3. Sekretarz:
a) przygotowanie informacji o akcjach RMF na szczeblu prowincjalnym i ogólnopolskim
b) informowanie o rekolekcjach, spotkaniach itd.;
c) przygotowanie i wysłanie zaproszeń na spotkania i rekolekcje na szczeblu prowincjalnym;
d) wykreślić
e) zbieranie materiałów do strony internetowej RMF i przesyłanie ich do moderatora strony;
f) uaktualnianie bazy danych;
g) czuwanie nad kroniką;
h) pisanie sprawozdań z Kapituły i ze spotkań Rady
i) wysyłanie kart urodzinowych i gratulacyjnych

§ 4. Członkowie zarządu uczestniczą czynnie w formacji wspólnot lokalnych.

§ 5. Posiedzenie Zarządu Prowincjalnego zwołuje przewodniczący lub zastępca w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

§ 6. Uchwałę Zarząd Prowincjalny podejmuje zwykłą większością głosów przy obecności 3/4 członków.

§ 7. Członkowie Zarządu Prowincjalnego, nie mogą jednocześnie sprawować funkcji przewodniczącego we wspólnotach lokalnych.

Art. 17
§ 1. W skład Rady Prowincjalnej wchodzą: Zarząd Prowincjalny RMF oraz przewodniczący wspólnot lokalnych.

§ 2. Do kompetencji Rady Prowincjalnej należy:
a) Mianowanie delegata RMF do kontaktów z Radą Regionalną FZŚ
b) Troska o jedność we wspólnocie
c) Uczestniczenie w tworzeniu programu formacji
d) Mianowanie delegatów na Narodową Kapitułę MF i wyznaczenie spośród nich kandydata do Rady Narodowej MF.

§ 3. Zebrania Rady Prowincjalnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 raz w roku.

Art. 18
§ 1. Asystencję duchową RMF ze strony Kościoła pełnią Bracia wydelegowani przez Zakon Braci Mniejszych Prowincji św. Jadwigi w Polsce.

§ 2. Asystent czuwa nad wiernością Ruchu charyzmatowi franciszkańskiemu i zapewnia jedność z Kościołem i z Rodziną Franciszkańską. Czuwa nad formacją dla wspólnoty oraz posługuje w sakramentach świętych.

§ 3. Asystenta Prowincjalnego mianuje Minister Prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych Prowincji św. Jadwigi w Polsce.

Rozdział V – Wspólnoty lokalne

Art. 19
§ 1. Zarząd Prowincjalny RMF powołuje i rozwiązuje wspólnoty lokalne, w porozumieniu z Proboszczem parafii na terenie którego wspólnota lokalna ma podjąć działalność.

§ 2. Wspólnota lokalna rozpoczynając działalność wybiera Zarząd lokalny który tworzą: przewodniczący, jego zastępca i sekretarz. W skład zarządu wchodzi asystent duchowy oraz delegat FZŚ.

§ 3. Do kompetencji Zarządu lokalnego należy:
a) organizowanie wraz z asystentem duchowym formacji dla wszystkich członków Wspólnoty lokalnej;
b) kierowanie bieżącą działalnością Wspólnoty lokalnej;
c) przyjmowanie nowych członków;
d) starania o asystenta duchowego w porozumieniu z Zarządem Prowincjalnym
e) zarządzanie majątkiem Wspólnoty lokalnej;
f) W przypadku ustąpienia członka Zarządu podczas kadencji, władzom tym przysługuje OBOWIĄZEK  dobrania brakującego członka bez zwoływania kapituły, jednakże liczba członków dobranych, nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
h) wyznaczanie rodzeństwa we wspólnocie
g) wyznaczanie delegata RMF do kontaktów z FZŚ

§ 4. Przewodniczący Zarządu Wspólnoty Lokalnej
a) stoi na czele lokalnej wspólnoty RMF, jego kadencja trwa dwa lata;
b) jego wyboru dokonują POSTULANCI I członkowie zwyczajni łącznie z asystentem;
c) wybór przewodniczącego wspólnoty zatwierdza asystent lokalny, który ma prawo odrzucić kandydaturę, podając przyczynę;
d) przewodniczącym może być tylko członek zwyczajny RMF;
e) czas i sposób wyboru przewodniczącego lokalnego zależy od poszczególnych wspólnot, jednak z zastrzeżeniem, aby wybory odbywały się co dwa lata;
f) w przypadku jeśli wspólnota dopiero powstała lub została reaktywowana, na okres jednego roku, Przewodniczącego może wyznaczyć Asystent Lokalny.

§ 5. Obowiązki Przewodniczącego zarządu wspólnoty lokalnej:
a) utrzymywanie łączności z Przewodniczącym Prowincjalnym;
b) czuwanie nad całością życia wspólnoty;
c) uczestnictwo w spotkaniach Rady Prowincjalnej, Kapitule, Dniach Skupienia i Rekolekcjach Formacyjnych;
d) utrzymanie kontaktu z lokalną wspólnotą FZŚ.

§ 6. Obowiązki Zastępcy przewodniczącego zarządu wspólnoty lokalnej:
a) jest wybierany, podobnie, jak przewodniczący.
b) w przypadku jeśli wspólnota dopiero powstała lub została reaktywowana, przez pierwszy rok urząd ten może wakować;
c) współpraca z Przewodniczącym;
d) ma obowiązek zastępowania Przewodniczącego w jego kompetencjach w przypadku nieobecności lub czasowej przeszkody;
e) podjęcie funkcji Przewodniczącego, kiedy urząd wakuje.

§ 7. Obowiązki Sekretarza zarządu wspólnoty lokalnej:
a) jest wybierany podobnie jak przewodniczący
b) w przypadku, gdy wspólnota dopiero powstała lub została reaktywowana przez pierwszy rok urząd ten może wakować
c) uaktualnianie bazy danych;
c) czuwanie nad kroniką;
d) pisanie sprawozdań z Kapituły Lokalnej i ze spotkań Zarządu Lokalnego

Art. 20. Rada Prowincjalna ustala plan działania dla poszczególnych wspólnot lokalnych.

Art. 21. Członkowie RMF, którym miejsce zamieszkania uniemożliwia uczestnictwo w spotkaniach wspólnoty lokalnej, zaliczani są do tzw. diaspory. Kładą oni szczególny nacisk na rozwój indywidualny i angażowanie się w życie własnej parafii. Punktem zbornym jest dla nich Góra św. Anny. Członkowie diaspory w szczególny sposób zobowiązują się do uczestnictwa w spotkaniach RMFu na szczeblu prowincjalnym.

Rozdział VI – Formacja RMF

Art. 22. Formacja w RMF odbywa się przez regularne uczestnictwo w spotkaniach wspólnoty lokalnej, udział w Wielkopostnych Dniach Skupienia oraz uczestnictwo w letnich rekolekcjach formacyjnych. Powinna równocześnie obejmować płaszczyznę ludzką, chrześcijańską i franciszkańską.

Art. 23. Spotkania wspólnot odbywają się wg Programu Formacji dla Wspólnot Lokalnych ustalonego przez Radę Prowincjalną (aneks 3).

Art.24. Odpowiedzialnymi za formację we wspólnotach lokalnych są Asystenci i Przewodniczący. Należy jednak pamiętać, że za wzajemną formację odpowiedzialni są również poszczególni członkowie RMF.

Art. 25
§ 1. W RMF wyróżniamy etapy formacji: postulat, formacja stopni i formacja ciągła.

§ 2. Do postulatu przyjmuje Asystent Prowincjalny lub Zarząd wspólnot lokalnych. Okres postulatu nie może trwać dłużej niż 2 lata.

§ 3. Członkowie postulatu, otrzymują we wspólnocie opiekuna – tzw. „starsze rodzeństwo”. Zadaniem starszego rodzeństwa jest pomóc postulantowi odnaleźć się we wspólnocie, w razie potrzeby rozwiać wątpliwości. Rodzeństwo modli się za siebie nawzajem. „Starszym bratem/siostrą” może być członek zwyczajny, który angażuje się w życie wspólnoty i w sumieniu rozstrzyga, że jest w stanie wypełniać obowiązki wobec młodszego rodzeństwa.

§ 4. O przejściu na kolejny stopień formacji decyduje każdy z członków indywidualnie, wskazana jest rozmowa z Asystentem Prowincjalnym. Asystent (w porozumieniu z Zarządem Prowincjalnym) ma prawo nie dopuścić na kolejny stopień formacji, jeśli uważa, że osoba nie jest na to gotowa.

§ 5. Przyrzeczenia MF są składane w obecności wspólnoty po ukończeniu formacji trzeciego stopnia. O złożeniu przyrzeczeń decyduje każdy z członków indywidualnie, wskazana jest rozmowa z Asystentem Prowincjalnym.. Asystent (w porozumieniu z Zarządem Prowincjalnym) ma prawo nie dopuścić do przyrzeczeń, jeśli uważa, że osoba nie jest na to gotowa. Złożenie przyrzeczeń MF rozpoczyna okres formacji ciągłej.

§ 6. Formacja ciągła w RMF polega na rozwijaniu i pogłębianiu wartości jakie charakteryzują duchowość Franciszkanów Świeckich, ich misję w Kościele i w społeczeństwie oraz na rozeznawaniu swojego powołania i odpowiedzi na Boże wołanie.

§ 7. Istotną częścią formacji w RMF na wszystkich stopniach są prowincjalne rekolekcje formacyjne.

Art. 26. Dokumentem uzupełniającym zasady formacji, obok Programu Formacji są Zasady życia Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej.

Rozdział VII – Zmiany Statutu i rozwiązanie RMF

Art. 27. Zmiana Statutu wymaga uchwały Kapituły podjętej większością 2/3 głosów członków zwyczajnych, obecnych na kapitule.

Art. 28. Kapituła podejmuje  uchwałę o rozwiązaniu RMF. Ostateczną decyzja o rozwiązaniu podejmuje Minister Prowincjalny.

Art. 29. Interpretacja wszelkich niejasności niniejszego dokumentu należy do Zarządu Prowincjalnego.

Załączniki [po kliknięciu otwiera się odpowiedni dokument]:

Aneks 1 – Obrzędy wstępowania na stopnie Formacji Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej
Aneks 2 – Etapy formacji i Zasady Życia Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej
Aneks 3 – Program Formacji dla wspólnot lokalnych  Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej
Aneks 4 – Modlitwy stopni  Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej

Statut uchwalono na Kapitule Prowincjalnej RMF  w Górze św. Anny dnia 20 października 2012 r. i wchodzi w życie z dniem DZISIEJSZYM.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s